Kategoria: Informatyka dla ekonomistów

DZIEDZINA NAUKI

Informatyka jest młodą dziedziną nauki. Jej narodźmy można łączyć z okresem pojawienia się na świecie pierwszych‘ elektro­nicznych maszyn cyfrowych, liczy więc ona sobie około 35 lat,, lub znacznie mniej, jeżeli pominie się jej lata niemowlęce. Inf matyce towarzyszą wszystkie cechy młodości: urok, swiezosc, ory­ginalność, kokieteria, próżność, rozrzutność, niestałosc, szybki roz­wój, a także oznaki przyszłych sukcesów i wielkiej   .Pierwsze maszyny cyfrowe , były konstruowane w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Kraje te do dnia dzisiejszego zachowały czołowe pozycje na liście światowych producentów elektronicznego sprzętu obliczeniowego. Cała podstawowa między- narodawa- terminologia profesjonalna ma zrodłosłow angielsku.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!

W WIELU KRAJACH

W wielu krajach, w tym i w Polsce, słowa angielskie przemknęły do słownictwa rodzimego, tworząc żargon informatyczny.We Francji i w Związku Radzieckim lingwiści potrafili zapo­biec przenikaniu słownictwa angielskiego do terminologii informa­tycznej. Nasi poloniści i dziennikarze, czując przed nową i z pozo­ru’trudną dziedziną wiedzy wielki respekt, zachowywali wstrze­mięźliwość i unikali interwencji w entuzjastyczną, żywiołową i sa­morodną . twórczość w dziedzinie wprowadzenia do naszego• języ­ka modnie i egzotycznie ‚brzmiących słów angielskich. Mozę byc tramwaj, radar, telewizor, tranzystor, – brydż, bigbit, może by komputer, monitor, skanner, multiplekser, rekord faji, transla­tor, kompilator, dysk itd.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!

DALEKO POSUNIĘTE SPRAWY

Sprawy zaszły juz tak daleko, ze odwrót będzie bardzo trudny. Wn warunkach, gdy barbaryzmy an- gielskie weszły do powszechnego użytku nie tylko w mowie potocz­nej używanej w ośrodkach obliczeniowych, lecz również w publi­kacjach naukowych, monografiach, podręcznikach, instrukcjach, pojawiła się potrzeba. dokonania inwentaryzacji najważniejszych pojęć informatycznych i podania krótkich, lakonicznych objaśnień ’ tych pojęć. Tak powstała idea tej pracy, przy czym autorzy żywili cichą nadzieję, że może uda się im’zwrócić uwagę językoznaw­ców na potrzebę uporządkowania naszego słownictwa . informa-, tycznego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!

TERMIN INFORMATYKA

Naw’et termin informatyka brzmi dla naszego ucha obco i pre­tensjonalnie. Termin ten został zaczerpnięty z języka francuskie-^ go, bo był wygodniejszy i szerszy od angielskiej nazwy „data Pro­cessing”, chociaż ten ostatni termin w brzmieniu „przetwarzanie danych” jest także powszechnie stosowany. Wiele oporów języko- * ; wych rodzi posługiwanie się słowem komputer, chociaż nie jest to . termin ani lepszy, ani gorszy od słowa telewizor, a na pewno bar­dziej komunikatywny od takich rodzimych propozycji, jak „ma­szyna cyfrowa” czy „mózg elektroniczny”.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!