DALEKO POSUNIĘTE SPRAWY

Sprawy zaszły juz tak daleko, ze odwrót będzie bardzo trudny. Wn warunkach, gdy barbaryzmy an- gielskie weszły do powszechnego użytku nie tylko w mowie potocz­nej używanej w ośrodkach obliczeniowych, lecz również w publi­kacjach naukowych, monografiach, podręcznikach, instrukcjach, pojawiła się potrzeba. dokonania inwentaryzacji najważniejszych pojęć informatycznych i podania krótkich, lakonicznych objaśnień ’ tych pojęć. Tak powstała idea tej pracy, przy czym autorzy żywili cichą nadzieję, że może uda się im’zwrócić uwagę językoznaw­ców na potrzebę uporządkowania naszego słownictwa . informa-, tycznego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!