DALEKOPIS INTERROGACYJNY

Jeżeli program nadzorczy uzna, że wprowadzony komunikat jest komunikatem standardowym, in­formuje o tym operatora. Reasumując: konsola operatora jest jedynym urządzeniem w systemie komputerowym, które umoż­liwia sterowanie tym systemem oraz pozwala operatorowi na bez­pośrednie porozumiewanie się z programem nadzorczym. Kon­strukcja konsoli używanej w systemie EC-1032 została oparta na mechanizmie drukarki mozaikowej DZM-180 wyposażonej w kla­wiaturę. Dalekopis interrogacyjny (pracujący w trybie pytanie-odpo­wiedź) jest to urządzenie wejścia-wyjścia podłączone on-line do komputera, które umożliwia wprowadzenie z klawiatury do pro­gramu wynikowego informacji o dowolnej długości.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!