DALSZY PODZIAŁ SYSTEMU

Dalszy podział systemu dokonany jest raczej z punktu widze­nia technologii przetwarzania komputerowego. Wyróżnia on mia­nowicie poziomy modułów, konwersji i przebiegów oraz jako ostat­ni operacji.. Przez moduł należy rozumieć zespół konwersji i przebiegów,tworzący całość technologiczną i organizacyjną spełniającą wy­magania jednostki: przetwarzania oraz realizowaną za pomocą grupy logicznie powiązanych programów.Przez konwersję lub przebieg należy rozumieć zespół operacji na zbiorach (zbiorze) wejściowych (papierowych lub. magnetycz­nych), realizowany za pomocą jednego programu, zakończony utworzeniem zbiorów (zbioru) wyjściowych lub wyników koń­cowych W, postaci czytelnej dla użytkownika (np. tabulogramu).Przez operację należy rozumieć zespół elementarnych czyn­ności wykonywanych bądź w trakcie realizacji konwersji lub przebiegu, bądź w trakcie prac przygotowawczych (np. tworzenie ma­szynowych nośników danych, kontrola tabulogramów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!