ISTOTNY MOTYW

Drugim istotnym motywem wprowadzenia. urządzeń steru­jących jest, jak zaznaczono na wstępie, potrzeba współwykorzy- stania zasobów sieci transmisyjnej, a zwłaszcza łącz telekomuni­kacyjnych. Potrzeba taka występuje bardzo wyraźnie w przy­padku znacznego oddalenia końcówek od komputera, przy jed­noczesnym ich skupieniu między sobą. Współwykorzystanie kanału może odbywać się albo na za­sadzie zwielokrotnienia (multipleksowania), albo koncentracji.Multipleksowanie polega na podziale kanału dużej szybkości na podkanały przeznaczone dla kilku użytkowników mających zapotrzebowanie na mniejsze szybkości transmisji. Podział kanału odbywać’się może poprzez podział częstotliwości nośnej (każdy z użytkowników otrzymuje inną częstotliwość nośną dla przesła­nia swoich wiadomości) lub też poprzez podział czasu (każdy z użytkowników przesyła fragmenty swoich wiadomości w usta­lonym czasie).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!