KOLEJNE FAZY REALIZACJI

Faza. druga ma na celu wprowadzenie rozwiązań projektowych zarówno w organizacji gospodarczej, jak i w ośrodku obliczenio­wym. W tej fazie następuje również korekta ewentualnych nie­dociągnięć oraz drobne zmiany w’ przypadku przyjęcia błędnych lub nierealnych rozwiązań.Jednym z wyników realizacji wymienionych etapów jest osta­teczne opracowanie dokumentacji’systemowej w organizacji go­spodarczej, jak i w ośrodku obliczeniowym.Faza ta ma na celu bieżącą eksploatacją systemu zarówno w organizacji gospodarczej, jak i.w ośrodku obliczeniowym zgod­nie z przyjętą i zatwierdzoną” dokumentacją eksploatacyjną oraz opracowanym szczegółowym harmonogramem realizacji. Jedną z istotnych czynności, jaka występuje w fazie eksploatacji jest : konserwacja systemu, czyli ciągłe dopasowywanie przyjętych roz­wiązań do zachodzących zmian w działalności organizacji gospo­darczej. Odnosi się to przede wszystkim do konieczności uwzględ­niania w systemie nowych żądań użytkowników.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!