KOLEJNE SCHEMATY

Drugi z kolei schemat (rys.”1.3b) odwzorowuje bardziej rozwi­niętą odmianę systemu informatycznego, w której „dialog” czło­wieka z komputerem odbywa się na zasadach, wspólnej bazy da­nych wykorzystywanej — stosownie do konkretnych potrzeb —wielokierunkowo, ale zawsze przy użyciu jednego kanału wejścio­wego (do komputera) i jednego kanału wyjściowego (z kompu- ‚ tera).Na trzecim schemacie (rys. 1.3c) przedstawiono abstrakcyjny model kolejnej wersji systemu informatycznego, która funkcjonu­je, w zamkniętym układzie sprzężeń między obiektem, kompute­rem, kierownictwem i obiektem.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!