KORZYSTNE PRZEDSTAWIENIE

Niekiedy’korzystne jest przedstawianie faktów za pomocą tablic krzyżowych. Tablica krzyżowa jest tablicą dwuwymiarową, ułatwiającą badanie wzajemnych związków między dwiema zmiennymi. Występowanie związku oznacza się zazwyczaj krzy-, żykiem wstawianym w miejsca przecięcia; się wierszy z. ko­lumnami.W praktycznym zastosowaniu można zbudować tablicę w celu przeanalizowania nośników z punktu widzenia przydatności za­wartych na nich informacji. W tym przypadku W kolumnach tab­licy należy wyszczególnić występujące pola danego nośnika, któ­re mają powiązanie z nośnikami wyjściowymi. Tak skonstruo­wana tablica pozwala na:  wyznaczenie pola,nośnika wyjściowego/który korespon­duje z największą liczbą pozostałych nośników,  ustalenie nośnika, który jest powiązany z największą’licz­bą pól nośnika wyjściowego, określenie tych pól analizowanego nośnika wyjściowego, które nie biorą udziału w procesie przetwarzania w danej pro­cedurze.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!