MOŻLIWOŚĆ DALSZYCH ZASTOSOWAŃ

Można również sporządzić tablicę obrazującą powiązanie zbio­rów informacyjnych procedury w ramach danego podsystemu lub , między podsystemami. Daje to możliwość stwierdzenia przydat­ności poszczególnych zbiorów W fazie istniejącego systemu oraz w fazie komputeryzacji tego systemu. Możliwości dalszych zasto­sowań tablic krzyżowych są uzależnione od inwencji analityka systemu.Spośród omówionych dotychczas środków przedstawiania fak­tów tablice decyzyjne są najnowocześniejszym sposobem przed-‚ stawiania rozwiązania nawet bardzo złożonych problemów. Z uwa­gi na swe Walory poznawcze znajdują one zastosowanie, podobnie jak schematy blokowe, nie tylko do zagadnień typu projekto­wego, ale i programowego .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!