MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA

Stosowanie metod sieciowych umożliwia:  określenie i zbadanie elementów przedsięwzięcia,   ukazanie wzajemnych zależności, co ma szczególne znacze­nie w przypadku współdziałania kilku zespołów uczestniczących w pracach badawczo-analitycznych  wyznaczenie czasu całkowitego wykonania przedsięwzię­cia, a co za,tym idzie utrzymanie wewnętrznej zgodności i kolej­ności realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia,   wszechstronne analizowanie przebiegu przedsięwzięcia i szybką aktualizację działania w trakcie jego realizacji, niezbędną z uwagi na duże tempo rozwoju środków elektronicznej techniki obliczeniowej i ciągle zachodzące zmiany w systemie informacyj­nym układu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!