NAJBARDZIEJ ABSTRAKCYJNY MODEL

Najbardziej abstrakcyjnym modelem systemu jest jej*o wer­sja teoretyczna urealniana za pomocą kolejnych poziomów „pira­midy aproksymacyjnej”, tj. perspektywicznego systemu idealnego, możliwego do wy­konania (zaprojektowania) po uprzednim przeprowadzeniu okreś­lonych badań naukowych i prac rozwojowych,  technicznie wykonalnego systemu idealnego — w najdo- godniejszych warunkach i we wzorcowym obiekcie,    wreszcie systemu przyjętego do realizacji. (projektowa- ‚ nia) bazującego na koncepcji idealnej. .Wymienione poziomy „piramidy Nadlera’* stanowią kolejno przybliżenie stanu idealnego z tym jednak, że w podejściu pro-‚ jektowym powinna być stosowana reguła aproksymacji teoretycz­nej, tzn. od wersji abstrakcyjnej do wersji realizowanej, natomiast w podejściu identyfikacyjnym— reguła aproksymacji praktycz- . nej, tzn. od wersji realizowanej do.wersji idealnej.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!