OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Prace związane.. i badaniem systemu należy poprzedzić zapoznaniem się z aktual­nie obowiązującą strukturą organizacyjną układu ekonomiczne- go. Czynność tę rozpoczynamy od gruntownego przestudiowania schematu zarządzania danego układu. W przypadku braku takieo schematu należy przystąpić do jego sporządzenia. Schemat tego typu buduje się z szeregu symboli graficznych,’ których za­daniem jest zobrazowanie hierarchicznego podporządkowania oraz podziału uprawnień i funkcji między jednostki (komórki) zarzą­du i ruchu układu. W dalszej kolejności dokonamy charaktery­styki układu, która powinna obejmować:    położenie i przynależność branżową układu,— typ produkcji,   złożoność wyrobów,podstawowe wielkości (wskaźniki) charakteryzujące pro­gram produkcji, ,lokalizację jednostek produkcyjnych w stosunku do zarzą­du układu,   kwalifikacje i stopień wykorzystania czasu pracy przez kadrę organizacyjną, i wykonawczą,równomierność obciążenia jednostek poszczególnych szcze­bli (rang) W zakresie podporządkowania liczby i rodzajów stano­wisk hierarchicznych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!