OSIĄGNIĘCIE JEDNOLITOŚCI

Jednolitość ta została osiągnięta dzięki wprowadzeniu standaryzacji (ang. stan­dard interface) złącza pomiędzy dowolnymi urządzeniami ze­wnętrznymi a jednostką centralną [20, s. 2—3]. Standaryzacja dotyczy zarówno samej fizycznej postaci złącza (kabel, łączówka),jak też liczby i charakteru występujących w nim sygnałów (jedno­lite amplitudy i czasy trwania impulsów). Dzięki tej jednolitości istnieje pełna wymienność w zakresie urządzeń zewnętrznych między poszczególnymi jednostkami centralnymi. I tak na przy­kład jednostka sterująca pamięciami taśmowymi MTS304-2 współ­pracuje z jednostkami centralnymi komputerów ODRA 1304, ODRA 1305 i ODRA 1325.                                        –

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!