PIERWSZA GENERACJA

I tak generacja pierwsza — odpowia­da systemowi przyjętemu do realizacji,- generacja druga — sche­mat b — systemowi technicznie wykonalnemu, generacja trze­cia — schemat c — systemowi perspektywicznemu, wreszcie ge­neracja czwarta — schemat d — systemowi teoretycznemu.Rozważania nad teorią konstrukcji informatycznych systemów zarządzania, prowadzące do sformułowania podstaw tej dziedzi­ny wiedzy, zakończymy stwierdzeniem, że praktyka zarządzania gospodarczego akceptować musi także , (a może przede wszyst­kim) stany pośrednie, uzyskiwane jako rezultat procesów stopnio­wej modyfikacji i modernizacji rozwiązań indywidualnych oraz hybrydyzacji struktur wewnętrznychposzczególnych odmian sy­stemu, prowadzących do tworzenia nowych jakościowo rozwiązań integralnych.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!