PODSTAWOWE FUNKCJE

Podstawowe funkcje trzech składowych układu ekonomiczne­go  — przedstawione w bardzo , dużym uproszczeniu — dają się określić kolejno jako transformacje: .. zasobów w wyniki działalności gospodarczej (w podukła- dzie obiektu), danych w informacje (w podukładzie komputera),informacji w decyzje (w podukładzie’kierownictwa).Schemat pierwszy odpowiada historycznie naj­wcześniejszej wersji projektowo-realizacyjnej informatycznego systemu zarządzania układem ekonomicznym. System ten funkcjo­nuje w relacjach: obiekt-—kierownictwo^—komputer—kierownic­two—obiekt; komputer odgrywa w układzie rolę „sprawnego rach­mistrza”, do usług którego kierownictwo odwołuje się wielokrot­nie w miarę konkretnych potrzeb sformułowanych uprzednio w ramach informacyjnego systemu zarządzania .

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!