PRACA KANAŁÓW

Pracą kanałów oraz kolejnością ich dostępu do pamięci opera– j cyjnej steruje specjalny układ zwany koordynatorem kanałów. Układ ten warunkuje’następujący tryb dostępu arytmometru, do pamięci operacyjnej: w przypadku jednoczesnego żądania do- . stępu do pamięci operacyjnej ze strony kilku kanałów i arytmo  metrów, pierwszeństwo uzyskuje kanał o najwyższym prioryte- * cie. Kanałami o, najwyższym priorytecie są z reguły kanały orga- n nizujące przesyłanie informacji z-(do) urządzeń o . najwyższej’ szybkości przesyłania, np. urządzeń pamięci dyskowej.jednostce centralnej ODRA 1305 znajdują się kanały znakowe, autonomiczne oraz kanał multipleksorowy. Liczba kanałów jednostki centralnej ODRA 1305 koresponduje bezpośrednio zlicz–, bą urządzeń zewnętrznych. W przypadku rozbudowy konfigura­cji zestawu komputerowego o nowe urządzenia zewnętrzne możli­we jest dobudowanie odpowiednich dla nich kanałów.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!