PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE

Zastosowanie informatyki do sterowania procesami techno­logicznymi powinno zapewnić poprawę jakości produkcji, zwięk- „ szenie produkcyjności środków trwałych oraz ^wzrost wydajności j pracy.Zastosowanie informatyki do obliczeń inżynierskich, nauko­wych, projektowych itp. powinno usprawnić proces konstruowa­nia i projektowania nowych wyrobów oraz przyspieszyć otrzyma­nie wyników badań naukowych.Na zakończenie omawiania głównych kierunków zastosowań informatyki w naszym kraju.do roku 1980 należy podkreślić,.że projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, a szczegól­nie systemów obiektowych, winno być oparte na dokładnej anali­zie ekonomicznej efektywności podejmowanych przedsięwzięć.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!