PRZERYWANIE PRACY

To kolejne przerywanie pracy jednego programu i powoły­wanie do pracy następnego,- będzie miało miejsce tak długo, aż’ nie zakończy się przesyłanie informacji dla któregoś z omówio­nych programów. Zakończenie to powoduje przerwanie normal­ne bieżącego programu, przejście do programu sterującego, który z kolei’powoła do pracy program, dla którego zakończyło się przesyłanie informacji.Opisany wyżej’tryb pracy nazywa się pracą wieloprogra-‚ mową, gdyż w określonym czasie może być czynnych jednocześ­nie kilka programów. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu pracy wieloprogramowej istotne znaczenie ma posiadanie szero­kiego wachlarza urządzeń zewnętrznych. Dlatego też w dużych zestawach komputerowych znajduje się po kilka *(dwa, trzy) ta­kich podstawowych urządzeń, jak czytniki kart lub drukarki wier­szowe.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!