SCHEMAT POWIĄZAŃ

Schemat powiązań nośników informacji. Ż uwagi na masowość występowania nośników informacji oraz dla ułat­wienia analizy systemu (wiele nośników pełni różne funkcje w procesie przetwarzania), charakterystykę wzajemnych powią­zań nośników należy przeprowadzić w ujęciu strukturalnym, tzn. jbddzielnie dla każdej jednostki funkcjonalnej kolejnych agend.’ tym nośniki zostały w odpowiedni sposób pogrupowane, a ich postać identyfikują kwadraty, w których wpisano kod nośnika. Powiązania między nośnikami prezentują linie pojedyncze ze strzałkami.Oprócz tych symboli w schemacie wyszczególniono jednostki organizacyjne, które pełnią funkcje: nadawców nośników źródło­wych, odbiorców nośników wynikowych.Dla identyfikacji tych jednostek oraz ich kanałów infor­macyjnych przyjęto pewien układ symboli graficznych, których znaczenie podano w legendzie formularza prezentowanego do­kumentu.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!