UJĘCIE GŁÓWNEGO KANAŁU

Ostatni schemat prezentuje uproszczony model graficzny takiej wersji systemu informatycznego, która realizują się w następującej „autoregulacyjnej” pętli kierowania organiza­cją gospodarczą: obiekt—komputer—kierownictwo—komputer— obiekt. W kompozycji rysunku odrębność funkcjonalna tej naj­wyższej formy organizacji systemu informatycznego akcentowana jest przez medialną pozycję bloku komputera, która to pozycja automatycznie niejako wyznacza tryb kontaktowania się czło­wieka z obiektem, tzn. jedynie za pośrednictwem elementu „prze­twarzającego” w układzie. Ujście głównego kanału informacyjnego (wejściowego) skie­rowane jest — podobnie jak na, schemacie trzecim — wprost do komputera, z tą jednak różnicą, że jest to zarazem jedyny kanał tego .typu (brak mu „odriogi” skierowanej do ogniwa kierow­nictwa).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!