UKŁAD EKONOMICZNY

W dalszych rozważaniach nad formułą konstrukcji systemów informatycznych posługiwać się będziemy’pojęciem nie obiektu, lecz układu ekonomicznego w. ogólnym sensie organizacji gospo­darczej powołanej do pełnienia określonych zadań, drogą jej funk­cjonowania lub rozwoju. W konsekwencji systemowej układ ekonomiczny należy inter­pretować jako spójny system elementów, strukturalnych oraz za- chodzących między nimi relacji funkcjonalnych, podporządkowa­nych celowi nadrzędnemu.Elementami strukturalnymi układu są trzy podukłady (zwane także dalej blokami), tzn. obiekt, kierownictwo i otoczenie.Obiekt jest symbiozą podukładu techniczno-ekonomicznego,, realizującego procesy produkcyjne, technologiczne, inwestycyjne, remontowe, pomocnicze itp., oraz podukładu organizacyjno-ekono­micznego, obejmującego stanowiska robocze, gniazda (linie) wy­twórcze, wydziały produkcyjne lub przedsiębiorstwo jako całość.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!