URZĄDZENIA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

W skład urządzeń linii telekomunikacyjnych wchodzą fizyczne łącza, którymi jest realizowane przesyłanie oraz pewne urządze­nia dodatkowe, których zadaniem jest dopasowanie łączonych ele­mentów, zabezpieczenie przesyłanych wiadomości przed błędami, zwiększenie efektywności przesyłania itp.Łącza telekomunikacyjne mogą być realizowane za pomocą różnych środków technicznych i posiadać rozmaite parametry. Można je zatem poklasyfikować, uwzględniając różne kryte­ria, np.: rodzaj przesyłanych wiadomości (łącza cyfrowe lub ana­logowe),  metodę transmisji (łącza asynchroniczne lub synchro­niczne), kierunek przesyłania danych (łącza simpleksowe, półdii- pleksowe lub dupleksowe),    sposób korzystania z łączy (łącza komutowane lub trwałe),,    techniczne przeznaczenie łącza (łącza telefoniczne, tele­graficzne, transmisji danych, radiowe, telewizyjne),   szybkość transmisji (łącza podakustyczne, akustyczne, sze­rokopasmowe),     techniczną realizację (łącza przewodowe, radiowe lub sa­telitarne).

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!