W DALSZEJ CZĘŚCI

W dalszej części podsumowania należy wykazać związki przy­czynowo-skutkowe i oddziaływanie istotnych czynników na funk­cjonowanie analizowanego systemu. Ponadto należy podać kon­kretne wnioski dotyczące proponowanych kierunków usprawnie­nia analizowanego’ systemu informacyjnego układu ekonomiczne­go. Wnioski te powinny zawierać sugestie wynikające z potrzeb systemu w świetle zamierzeń’związanych z komputeryzacją tego/ systemu. A oto przykładowa lista takich wniosków: dokonać likwidacji określonych jednostek organizacyjnych przez przekazanie ich dotychczasowej funkcji^ innym jednost­kom;  wytypować jednostki organizacyjne  echujące się naj­większą liczbą sprzężeń wejście-wyjście i. postulować, aby miały one do dyspozycji taki zestaw środków technicznych, które cechu­je > wysoka sprawność funkcjonowania w realizacji procesu prze­twarzania i przesyłania informacji.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!