W NASZYM KRAJU

W naszym kraju od szeregu lat prowadzone są wielokierun­kowe energiczne działania, mające na celu rozwój wszystkich dziedzin informatyki.- Tak więc rozszerza się i doskonali produk­cję komputerów i towarzyszącego sprzętu elektronicznego, prowa­dzi się rozległe prace badawcze i projektowe w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w celu podjęcia na’wielką skalę zunifikowanej rodziny nowoczesnych komputerów i całego wy­posażenia ośrodków, komputerowych, prowadzi się masowe i wy­specjalizowane szkolenie kadr informatyków,-organizuje się sieć ośrodków komputerowych, rozwija intensywne prace badawcze.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!