WAŻNA CZĘŚĆ PRACY

Na etapie analizy tablice decyzyjne stosuje się dla wyrażenia skomplikowanych decyzji logicznych w – sposób umożliwiający analitykowi sprowadzenie zagadnienia do jego najprostszej po­staci poprzez uszeregowanie i uwzględnienie. wariantów logicz­nych w różnych sytuacjach. Ważną częścią pracy analityka systemów jest nadzór nad pra­widłowym przebiegiem podjętych działań analitycznych; powi­nien on zatem znać zasady koordynacji poszczególnych czynności w ramach przedsięwzięcia i mieć zdolności organizacyjne. Wszyst­kie prace cząstkowe w ramach analizy powinny być zaplanowane.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!