WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI

Wyszczególnić jednostki funkcjonalne* które mają niewiel­kie znaczenie dla danej  dziedziny tematycznej i uzasadnić ko­nieczność ich ewentualnej likwidacji, co pociągnie za sobą ko­nieczność dokonania’zmian w strukturze tych zbiorów nośników, które uczestniczyły w procesie przetwarzania likwidowanych jed­nostek funkcjonalnych lub będą spełniać dodatkowe funkcje na rzecz tych jednostek; – zmienić strukturę lub wyeliminować określone indeksy z procesu funkcjonowania nowego systemu; stwierdzić zapotrzebowanie na nowe środki przesyłania i przetwarzania informacji, wraz z ustaleniem ich funkcyjnego przeznaczenia, przyszłych użytkowników, oraz lokalizacji w ukła­dzie; ) ustalić przyszłe’potrzeby informacyjne, które uwzględ­niałyby przewidywany, perspektywiczny rozwój układu ekono­micznego, ewentualną zmianę jego właściwości i cech.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!