ZAKRES PRAC

Zakres prac, jaki należy zrealizować w trakcie przygotowania systemu informatycznego jest różny w zależności od wyboru jed­nego z’ wyżej wymienionych sposobów. Różnice te odnoszą się przede wszystkim do zakresu prac projektowo-programowych..Jednak, bez.względu na .wybrany algorytm postępowania, ca­łość prac składających się na przygotowanie systemu’ informa­tycznego dzieli się na fazy (stadia), a w ramach faz na etapy.Przebieg prac . przygotowawczych pozwala na wyróżnienie trzech faz (dla obu sposobów przygotowania systemu przyjęto jed­nolite określenie faz):  rozpoznania, studiów i projektowania,  wprowadzania (wdrażania) oraz eksploatacji.W ramach wyżej wymienionych faz przebiegu prac przygoto­wawczych wyróżnia się etapy prac, których liczba uzależniona jest —co należy podkreślić — od wyboru jednego z’ dwóch wy­mienionych powyżej sposobów przygotowania systemu informatycznego.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!