ZAPEWNIENIE WYMAGAŃ

Zapewnienie , w systemie komplekso­wym wymagań integracyjnych w zakresie rozwiązań konstrukcyj­nych i technologicznych, w szerokim tego słowa znaczeniu, pozwa­la na wyróżnienie systemu zintegrowanego, tematycznie komplek­sowego . Całość zagadnień przedstawionych w niniejszym punkcie związana jest z komplekso­wym, systemem informatycznym.  W kompleksowym systemie informatycznym w organizacji go­spodarczej przemysłu maszynowego można, przy zastosowaniu hie­rarchicznej metody podziału, wyodrębnić dziesięć podsystemów, problemowych. Przez podsystem problemowy należy rozumieć zwartą logicz­nie oraz możliwie zamkniętą tematycznie część zagadnień całego systemu informatycznego, zapewniającą współpracę wewnętrzną oraz między podsystemami na poziomie zbiorów.  Przez jednostkę przetwarzania należy rozumieć zamkniętą te­matycznie całość, którą można indywidualnie zaprojektować oraz oprogramować, nadającą się w niektórych przypadkach do samo­dzielnego wdrożenia bez wymuszenia uprzedniej eksploatacji in­nych jednostek.

Od wielu lat moje zainteresowanie techniką się rozwijało. Postanowiłem rozwijać tego bloga, aby podzielić się doświadczeniem, które nabyłem, Nazywam się Kornel Małaszyński i witam na mojej stronie!